Thursday (July 20): “Take my yoke upon you and learn from me”

Scripture:  Matthew 11:28-30

28 Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.29 Take my yoke upon you, and learn from me; for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. 30 For my yoke is easy, and my burden is light.”

Thứ Năm (20-7): Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi

Mt 11,28-30

28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Meditation: What does the yoke of Jesus refer to in the Gospel? The Jews used the image of a yoke to express submission to God. They spoke of the yoke of the law, the yoke of the commandments, the yoke of the kingdom, and the yoke of God. Jesus says his yoke is “easy”. The Greek word for “easy” can also mean “well-fitting”. Yokes were tailor-made to fit the oxen well. Oxen were yoked two by two. Jesus invites us to be yoked with him, to unite our life with his life, our will with his will, and our heart with his heart. To be yoked with Jesus is to be united with him in a relationship of love, trust, and obedience.

Jesus carries our burdens with us 

Jesus also says his “burden is light”. There’s a story of a man who once met a boy carrying a smaller crippled lad on his back. “That’s a heavy load you are carrying there,” exclaimed the man. “He ain’t heavy; he’s my brother!” responded the boy. No burden is too heavy when it’s given in love and carried in love. When we yoke our lives with Jesus, he also carries our burdens with us and gives us his strength to follow in his way of love. Do you know the joy of resting in Jesus’ presence and walking daily with him along the path he has for you?

Freed from the burden of sin and guilt 

Jesus offers us a new kingdom of righteousness, peace, and joy. In his kingdom sins are not only forgiven but removed, and eternal life is poured out for all its citizens. This is not a political kingdom, but a spiritual one. The yoke of Christ’s kingdom, his kingly rule and way of life, liberates us from the burden of guilt and from the oppression of sinful habits and hurtful desires. Only Jesus can lift the burden of sin and the weight of hopelessness from us. Jesus used the analogy of a yoke to explain how we can exchange the burden of sin and despair for a weight of glory and victory with him. The yoke which Jesus invites us to embrace is his way of love, grace, and freedom from the power of sin. Do you trust in God’s love and submit to his will and plan for your life?

“Lord Jesus, inflame my heart with love for you and for your ways and help me to exchange the yoke of rebellion for the yoke of submission to your holy and loving word. Set me free from the folly of my own sinful ignorance and rebellious pride that I may wholly desire what is good and in accord with your will.”

Suy niệm: Loại ách nào Ðức Giêsu đề cập tới trong Tin mừng? Người Dothái dùng hình ảnh cái ách để diễn tả sự quy phục Thiên Chúa. Họ nói về ách của lề luật, ách của các giới răn, ách của vương quốc, ách của Thiên Chúa. Ðức Giêsu nói ách của Người thì “dễ dàng”. Tiếng Hylạp của hạn từ “dễ dàng” có thể cũng có nghĩa là “vừa vặn”. Thợ thường làm ách vừa vặn cho con bò. Bò mang ách từng đôi một. Ðức Giêsu mời gọi chúng ta mang lấy ách với Người để kết hiệp đời sống chúng ta với đời sống của Người, ý chúng ta với ý Người, và tâm hồn chúng ta với tâm hồn Người. Mang lấy ách với Ðức Giêsu là được kết hiệp với Người trong mối quan hệ của tình yêu, tin tưởng, và vâng phục.

Đức Giêsu mang những gánh nặng với chúng ta

Ðức Giêsu cũng nói rằng “gánh của Người thì nhẹ nhàng”. Có một câu chuyện về một người kia thấy cậu bé đang cõng đứa em nhỏ bị què của mình trên lưng. Người ấy la lên: “Cháu đang mang một gánh nặng trên lưng”. Thằng bé trả lời: “Nó không nặng, vì nó là em của cháu!” Không gánh nặng nào quá nặng khi nó được cho trong tình yêu và được mang trong tình yêu. Khi chúng ta mang ách cuộc đời mình với Ðức Giêsu, Người cũng mang lấy những gánh nặng với chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh của Người để bước theo con đường yêu thương của Ngài. Bạn có biết niềm vui của việc nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Ðức Giêsu và bước đi với Người trên con đường Người dành cho bạn hằng ngày không?

Thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi

Ðức Giêsu đề cử với chúng ta một vương quốc mới của sự công chính, bình an, và vui mừng. Trong vương quốc của Người, tội lỗi không chỉ được tha thứ mà còn bị loại trừ, và sự sống đời đời được ban cho tất cả mọi công dân của nó. Đây không phải là một vương quốc chính trị, nhưng là một vương quốc thiêng liêng. Ách vương quốc của Đức Kitô, sự thống trị vương quyền và con đường sự sống của Người, giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của tội lỗi và khỏi sự áp bức của những thói quen tội lỗi và những ước muốn tai hại. Chỉ có Ðức Giêsu mới có thể cất khỏi gánh nặng của tội lỗi và sức nặng của sự tuyệt vọng nơi chúng ta. Ðức Giêsu đã sử dụng sự nghịch lý của cái ách để giải thích làm sao chúng ta có thể thay đổi gánh nặng của tội lỗi và sự tuyệt vọng với gánh nặng của vinh quang và chiến thắng với Người. Ách mà Ðức Giêsu mời gọi chúng ta mang lấy là đường lối của tình yêu, ơn sủng, và sự giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Bạn có tin cậy vào tình yêu của Thiên Chúa và suy phục ý muốn và kế hoạch của Người dành cho cuộc đời bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin đốt lòng con với tình yêu dành cho Chúa và cho những đường lối Chúa, và giúp con thay đổi ách của sự nổi loạn với ách của sự suy phục lời thánh thiện và yêu thương của Chúa. Xin giúp con thoát khỏi sự điên rồ của sự ngu dốt tội lỗi và tính kiêu ngạo nghông cuồng của con, để con có thể hoàn toàn ước muốn những gì tốt lành và phù hợp với ý của Chúa.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ